Pemikiran Pendidikan Imam Abu Hanifah al-Nu‘man: al-Alim wa al-Muta‘alim
Mohd Anuar Mamat

ISBN: 978-983-44732-6-6
Penerbit: CASIS & HAKIM
Tahun: 2016
Bil. muka surat: 554

Karya ini menampilkan analisis pemikiran pendidikan Imām Abū Ḥanīfah al-Nu‘mān, ilmuwan agung Ahli al-Sunnah wa al-Jamā‘ah, berserta suntingan ilmiah yang berwibawa terhadap teks kitab al-‘Ālim wa al-Muta‘allim karangan beliau. Suntingan ilmiah ini bersumberkan 14 naskhah manuskrip yang tersimpan di Pusat Manuskrip Suleymaniyyah Kutuphansi, Istanbul; Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, Kaherah; dan R. Univ. Bibliotheek, Leiden berserta terbitan-terbitan bahasa Arab sedia ada. Karya ini turut mengandungi terjemahan Melayu pertama kitab al-‘Ālim wa al-Muta‘allim.

0 Cart
0 Add all flipped products to cart Flipped